กำหนดการประชุมผู้ปกครองและพบครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2565 และประชุมสามัญประจำปี 2565

กำหนดการประชุมผู้ปกครองและพบครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2565
และประชุมสามัญประจำปี 2565 สมาคมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคลำปาง

ณ อาคารอเนกประสงค์ ๗๐ ปี วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
อ่านเอกสารเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565     ภาคเช้า  เวลา 08.00 – 12.00 น.
                                                        แผนกวิชาช่างยนต์, แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์

                                                        ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 17.00 น.
                                                        แผนกวิชาช่างกลโรงงาน, แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2565   ภาคเช้า   เวลา 08.00 – 12.00 น.
                                                        แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ, แผนกวิชาช่างก่อสร้าง,แผนกวิชาโยธา

                                                       ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 17.00 น.
                                                       แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง, แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ