ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
ทดลอง
Testing
ทดลอง_ประดิษฐ์
คำสั่ง
เมนูหลัก
หน้าหลัก
บุคลากรฝ่ายแผนงานฯ
บริการสารสนเทศฝ่ายแผนงานฯ
ปฏิทินกิจกรรม
งานประกันคุณภาพฯ
ตารางผู้รายงานมาตรฐาน 2559
มาตรฐานอาชีวศึกษา 2559 (มอบหมายหน้าที่)
การเทียบมาตรฐาน 2555 กับ 2559
เอกสารจากวิทยากรนำเสนอ
เอกสารประกอบการอบรมเขียนรายงาน SSR
คู่มือมาตรฐาน APACC
รายงานการประเมินตนเอง(สอศ.)
แผนภูมิการบริหารงาน 2559
เส้นทางการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้จัดส่งหลักฐาน APACC
มาตรฐานสากล APACC
มาตรฐานสถานศึกษา 2559
ตารางเทียบมาตรฐาน
หน้าที่และความรับผิดชอบ
งานวิจัย พัฒนาฯ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
บุคลากรงานศูนย์ข้อมูลฯ
ข้อมูลสารสนเทศ 9 ประเภท
งานวางแผนและงบประมาณ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
งานความร่วมมือ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
งานส่งเสริมผลิตผล การค้าฯ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
โครงการอบรมเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2559
โครงการส่งเสริมธุรกิจในสถานศึกษา
โครงการส่งเสริมประกอบธุรกิจ
ดาวโหลดเอกสาร
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 6  
เข้าชมเดือนนี้ : 653  
เข้าชมปีนี้ : 3,439  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 7,727  

   ข่าวจากงานประกันฯ
ข่าวเตรียมรับการประเมินภายในโดยต้นสังกัด [อ่าน : 125 ครั้ง] วิธีแนบข้อมูลหลักฐาน [อ่าน : 343 ครั้ง]
การเตรียมความพร้อม [อ่าน : 481 ครั้ง] ข่าวเตรียมรับประเมินนานาชาติ [อ่าน : 444 ครั้ง]

   ข่าวงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 [อ่าน : 175 ครั้ง]

   ข่าวประชาสัมพันธ์
  NewsPhoto
การเตรียมความพร้อม
ข่าวเตรียมรับประเมินนานาชาติ
ดูรายการทั้งหมด  
 
สรุปผลตามมาตรฐาน สอศ.
มาตรฐานอาชีวศึกษาที่ 1
  โหลดคู่มือมาตรฐาน สอศ. 2559
  มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานอาชีวศึกษาที่ 2
  มาตรฐานที่ 2
มาตรฐานอาชีวศึกษาที่ 3
  มาตรฐานที่ 3
มาตรฐานอาชีวศึกษาที่ 4
  มาตรฐานที่ 4
มาตรฐานอาชีวศึกษาที่ 8
สรุปผลตามมาตรฐาน APACC
  รายงานการประเมินตนเอง(SSR)
มาตรฐาน APACC ที่ 1
  สรุปคะแนนมาตรฐานที่ 1
  มาตรฐานที่ 1 (ส่วนที่ 1 )
  มาตรฐานที่ 1 (ส่วนที่ 2 )
มาตรฐาน APACC ที่ 2
  สรุปคะแนนมาตรฐานที่ 2
  มาตรฐานที่ 2 (ส่วนที่ 1 )
  มาตรฐานที่ 2 (ส่วนที่ 2 )
มาตรฐาน APACC ที่ 3
  สรุปคะแนนมาตรฐานที่ 3
  มาตรฐานที่ 3 (ส่วนที่ 1 )
  มาตรฐานที่ 3 (ส่วนที่ 2 )
มาตรฐาน APACC ที่ 4
  สรุปคะแนนมาตรฐานที่ 4
  มาตรฐานที่ 4 (ส่วนที่ 1 )
มาตรฐาน APACC ที่ 5
  สรุปคะแนนมาตรฐานที่ 5
  มาตรฐานที่ 5 (ส่วนที่ 1 )
  มาตรฐานที่ 5 (ส่วนที่ 2 )
มาตรฐาน APACC ที่ 6
  สรุปคะแนนมาตรฐานที่ 6
  มาตรฐานที่ 6 (ส่วนที่ 1 )
  มาตรฐานที่ 6 (ส่วนที่ 2 )
  มาตรฐานที่ 6 (ส่วนที่ 3 )
  มาตรฐานที่ 6 (ส่วนที่ 4 )
มาตรฐาน APACC ที่ 7
  สรุปคะแนนมาตรฐานที่ 7
  มาตรฐานที่ 7 (ส่วนที่ 1 )
  มาตรฐานที่ 7 (ส่วนที่ 2 )