ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
เมนูหลัก
หน้าหลัก
บริการสารสนเทศงานประกันคุณภาพ
ปฏิทินกิจกรรม
งานประกันคุณภาพฯ
สารสนเทศ 2558
สารสนเทศ 2559
สารสนเทศ 2560
มาตรฐาน สอศ.
มาตรฐาน สมศ.
มาตรฐาน APACC
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 20  
เข้าชมเดือนนี้ : 493  
เข้าชมปีนี้ : 2,181  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 20,483  
  มาตรฐานที่ 1 (ส่วนที่ 1 )

มาตรฐานที่ 1 Governance and Management (การกากับดูแลและการบริหารจัดการ)

ตัวชี้วัดที่ 1.1Administrative Structure and Bodies
                   (โครงสร้างการบริหารและคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา)

1.1.1 How frequency does the institution communicate its vision and mission to stakeholders
(จำนวนครั้งที่สถานศึกษามีการสื่อสารและเผยแพร่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)


ภาคผนวก  1    การเผยแพร่วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษาให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ .... [Open]

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย)……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1. ข้อความแสดงวิสัยทัศน์และพันธกิจ  [Open] [Open] [Open]
2. ธรรมนูญของสถานศึกษา หรือแผนระยะสั้น 3 ปี [Open] [Open] [Open]
3. ระเบียบการบริหารสถานศึกษาสังกัด สอศ. พ.ศ.2552 และกฎกระทรวง
   ว่าด้วยระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553
[Open] [Open] [Open]
4. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558 - 2559 [Open] [Open] [Open]
5. คู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  [Open] [Open] [Open]
6. รายงานประจำปีของสถานศึกษา 2557 - 2558 [Open] [Open] [Open]
7. ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย [Open] [Open] [Open]
8. จดหมายข่าวและเอกสารแจ้งเวียนที่เกี่ยวข้อง [Open] [Open] [Open]
 
1.1.2 Are the numbers of the decision-making body involved in the formulation of policy matters pertaining to the institution?
(คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการกำหนด
นโยบายและสนับสนุนการปฏิบัติงานและโครงการต่างๆ ของสถานศึกษา)
 ภาคผนวก  2    องค์ประกอบของคณะกรรมการที่มีหน้าที่กำหนดนโยบาย .... [Open]

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1. รายชื่อคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา [Open] [Open] [Open]
2. รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
และคณะกรรมการสถานศึกษา
[Open] [Open] [Open]

1.1.3 How often does the institution’s decision making body (Governing Board, Board of Regents, school board, etc) meet to discuss decision/policy matters of the institution? (จำนวนครั้งที่คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและตัดสินใจเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายในเรื่องต่างๆ ของสถานศึกษาภาคผนวก  3  บัญชีสรุปการประชุมของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และหรือคณะกรรมการ 
                      วิทยาลัย เรื่องการกำหนดนโยบาย  (3  ปีย้อนหลัง)  .... [Open]
ภาคผนวก  4  บัญชีสรุปการกำหนดนโยบายหลักที่สำคัญของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  
                      และหรือคณะกรรมการวิทยาลัย  (3  ปีย้อนหลัง)  .... [Open]
ภาคผนวก  5  บัญชีสรุปนโยบาย และคู่มือการดำเนินงานที่นำไปใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมของ 
                      สถานศึกษา  .... [Open]

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1. บันทึกการประชุม [Open] [Open] [Open]
2. รายงานการประชุม [Open] [Open] [Open]
3. บันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับนโยบายใหม่ๆ ที่กำหนด [Open] [Open] [Open]
4. สรุปรวบรวมนโยบายที่ได้รับอนุมัติแล้ว [Open] [Open] [Open]

1.1.4 How often do you review policies and procedures to conform to the Quality management system?
(จำนวนครั้งในการทบทวนนโยบาย และขั้นตอนปฏิบัติงาน เพื่อสอดคล้องกับระบบการบริหารจัดการคุณภาพ)
 หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1. คู่มือการประกันคุณภาพ [Open] [Open] [Open]
2. รายงานการปรับปรุงระบบคุณภาพการบริหารจัดการ(QMS) [Open] [Open] [Open]
3. แผนภูมิการบริหารสถานศึกษา [Open] [Open] [Open]
4. ผลการติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพภายในสถานศึกษา [Open] [Open] [Open]
5. ปฏิทินการตรวจประเมินคุณภาพภายใน และภายนอก [Open] [Open] [Open]
6. ระเบียบการปฏิบัติงานของสถานศึกษา [Open] [Open] [Open]

 
1.1.5 How much is the involvement of the institution’s Administrative committees in the decision making designed to support the TVET program?

(ร้อยละของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการจัดการอาชีวศึกษา)

ภาคผนวก  6    องค์ประกอบของคณะผู้บริหาร  (โปรดแนบสำเนาคำบรรยายลักษณะของงานแต่ละตำแหน่ง)   .... [Open]
ภาคผนวก  7    การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหารในการตัดสินใจ   .... [Open]

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา [Open] [Open] [Open]
2. รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา [Open] [Open] [Open]
3. บันทึกการประชุมของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา [Open] [Open] [Open]
4. รายชื่อสถานศึกษาที่มีมาตรฐานเทียบเคียงกัน [Open] [Open] [Open]

1.1.6 How much is the involvement of the institution’s Academic committees/Senior Teachers in deciding academic matters like curriculum development/implementation, grading system, supervision of teaching, etc.?
(ร้อยละของคณะกรรมการฝ่ายวิชาการของสถานศึกษา หรือครูอาวุโสที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจเกี่ยวกับงานวิชาการ)
 ภาคผนวก  8     รายชื่อคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ    .... [Open]
ภาคผนวก  9     หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าแผนก  หัวหน้างาน  ครูและเจ้าหน้าที่    .... [Open]
ภาคผนวก  10   การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ    .... [Open]

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1. รายงานการประชุมของคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ [Open] [Open] [Open]
2. นโยบายการวัดผลและประเมินผล [Open] [Open] [Open]
3. หลักสูตรการเรียนการสอน [Open] [Open] [Open]
4. รายชื่อสถานศึกษาที่มีมาตรฐานเทียบเคียงกัน [Open] [Open] [Open]

ตัวชี้วัดที่ 1.2  Qualifications of Administrative Staff  (คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา)

1.2.1 What percentage of Administrative Staff is competent in their respective work?
(ร้อยละของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาที่มีสมรรถนะตามภาระงานที่รับผิดชอบ)
 ภาคผนวก  11   บทสรุปคุณสมบัติ  และรูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารจัดการ (3  ปี  ย้อนหลัง)   .... [Open]

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1. ข้อมูลส่วนตัวของผู้บริหารที่ระบุคุณสมบัติด้านการศึกษา ประสบการณ์ทำงานและการประเมินผลปฏิบัติงาน [Open] [Open] [Open]
2. โครงการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรย้อนหลัง 3 ปี [Open] [Open] [Open]
3. หลักฐานรับรองคุณสมบัติของคณะผู้บริหารทั้งระดับชาติ
และระดับนานาชาติ
[Open] [Open] [Open]
4. หลักฐานการประเมินผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง  3 ปี [Open] [Open] [Open]

ตัวชี้วัดที่ 1.3  Management Systems and Procedures  (กระบวนการและระบบการบริหารจัดการ)
1.3.1  How many special projects/programs were planned in the past three(3) years?
(จำนวนโครงการที่มีการวางแผนและได้ดำเนินการจนประสบความสำเร็จ)
 ภาคผนวก  12   โครงงานและโครงการพิเศษที่วางแผนไว้และดำเนินการสำเร็จ  (3 ปีย้อนหลัง)    .... [Open]

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1. รายชื่อโครงงานและโครงการที่ได้วางแผนแล้ว [Open] [Open] [Open]
2. รายชื่อโครงการ โครงงานที่ดำเนินการแล้ว [Open] [Open] [Open]
3. ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ หรือโครงงาน [Open] [Open] [Open]
4. รายงานประจำปี [Open] [Open] [Open]
 
1.3.2 How often does the Financial Management Officials meet to discuss budget planning and allocation, and other financial management activites? (จำนวนครั้งที่ผู้รับผิดชอบด้านการเงิน มีการประชุมพิจารณาวางแผน และจัดสรรงบประมาณ และบริหารจัดการด้านการเงินในเรื่องอื่นๆ)
 ภาคผนวก  13   รายชื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน     .... [Open]

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1. ระบบการบริหารจัดการด้านการเงิน [Open] [Open] [Open]
2. คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน [Open] [Open] [Open]
3. ระบบบัญชีและการควบคุมงบประมาณ [Open] [Open] [Open]
4. ขั้นตอนการวางแผนและการจัดสรรงบประมาณ [Open] [Open] [Open]
 
1.3.3 How much percentage of the institution’s income-generated funds is allocated for its development plans and for its operations?
(ร้อยละของเงินรายได้ของสถานศึกษาที่ได้จัดสรรสำหรับแผนพัฒนาและการปฏิบัติงาน)
 ภาคผนวก 14   แหล่งที่มาของเงิน และจำนวนเงินทุนสนับสนุน  (3  ปีย้อนหลัง)     .... [Open]

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1. รายงานรายได้ผลผลิตของนักเรียนนักศึกษา [Open] [Open] [Open]
2. แผนพัฒนาของสถานศึกษา (ระยะยาว ระยะกลาง ระยะสั้น) [Open] [Open] [Open]
3. แผนปฏิบัติการปีงบประมาณปัจจุบัน [Open] [Open] [Open]
4. คู่มือการปฏิบัติงาน [Open] [Open] [Open]