ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
เมนูหลัก
หน้าหลัก
บริการสารสนเทศงานประกันคุณภาพ
ปฏิทินกิจกรรม
งานประกันคุณภาพฯ
สารสนเทศ 2558
สารสนเทศ 2559
สารสนเทศ 2560
มาตรฐาน สอศ.
มาตรฐาน สมศ.
มาตรฐาน APACC
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 19  
เข้าชมเดือนนี้ : 492  
เข้าชมปีนี้ : 2,180  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 20,482  
  มาตรฐานที่ 3 (ส่วนที่ 1 )
มาตรฐานที่  3   ครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น           จำนวน  3  ตัวบ่งชี้
Criterion  III – Faculty  and  Staff
ตัวบ่งชี้ 3.1  คุณสมบัติและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของครู  และบุคลากรทางการศึกษาอื่น
Qualifications  and  Job  Descriptions  of  Faculty  Members  and  Staff
 
ตัวบ่งชี้ย่อย 3.1.1  ร้อยละของครูและผู้บริหารทุกระดับที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาและประสบการณ์ตามรายวิชาที่สอน  หรือตามภาระงานที่ได้รับมอบหมายตรงตามคุณสมบัติและประสบการณ์ขั้นต่ำที่กำหนด
Indicator  A – Qualifications  and  Job  Descriptions of  Faculty  Members and  Staff
1.  What  percent  of  total  faculty  members  possess  the  appropriate  academic  Qualifications  and  experience  to  teach  the  courses  assigned  to  them?
ตารางที่  3–1  ผลการประเมินตนเอง ตัวบ่งชี้ย่อย  3.1.1 
ตำแหน่งของครู
และบุคลากร
Faculty  Rank
คุณวุฒิการศึกษา
ขั้นต่ำที่กำหนด
Prescribed  minimum
Qualification
ประสบการณ์
ขั้นต่ำ
ที่กำหนด
Prescribed  minimum
Experience
ร้อยละของครูที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ตามที่กำหนด
Percentage  of  faculty  having 
the  prescribed  qualification  &  experience
ผลการประเมินตนเอง
Institution’s
Evaluation
ตั้งแต่ร้อยละ
81  ขึ้นไป
(4)
ร้อยละ
61 – 80
(3)
ร้อยละ
41 – 60
(2)
ร้อยละ  21 – 40
(1)
ร้อยละ
0 –20
(0)
ผู้บริหารที่มีคุณวุฒิ
ทางการศึกษาและประสบการณ์ตรงตามคุณสมบัติขั้นต่ำที่
กำหนด  (Head  of  Institution/Principal/Director/Administrator)
               
หัวหน้าแผนกที่มีคุณวุฒิทางการศึกษา  และประสบการณ์ตรงตามคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนด  (Chief  Instructor/ Head  of  the  Department/ Assistant  Professor/ Senior  Academic  Officer)                
ครูอาวุโส และครูที่มีคุณวุฒิทางการศึกษา  และประสบการณ์ตรงตามคุณสมบัติขั้นต่ำ
ที่กำหนด  (Senior  Lecturer/Lecturer/
Instructor)
               
ครูผู้ช่วย  และครูพิเศษสอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษา  และประสบการณ์ตรงตามคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนด (Junior  Instructor/or  its  equivalent)                
คะแนนสูงสุด  MAXIMUM  WEIGHT:  16  
 
Data  Required 
ภาคผนวก  20      ข้อมูลครู
Annex  20          Faculty  Information
 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1.  รายชื่อของครู  และผู้บริหารทุกระดับ [Open] [Open] [Open]
2.  ประวัติของครู  และผู้บริหารทุกระดับ [Open] [Open] [Open]
3.  คำสั่งแต่งตั้ง  และภาระหน้าที่ที่มอบหมายให้รับผิดชอบ [Open] [Open] [Open]
4.  มาตรฐานตำแหน่งครู และผู้บริหาร [Open] [Open] [Open]
5.  นโยบายในการสรรหา  การคัดเลือก  การปฐมนิเทศครูและผู้บริหาร [Open] [Open] [Open]
 
ตัวบ่งชี้ย่อย  3.1.2  ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาและประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานตรงตามคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนด
 
2. What  percent  of  total  staff  possess  the  appropriate  academic  qualification  and  experience  required  of  their  job?
 
ตารางที่ 3–2  ผลการประเมินตนเอง ตัวบ่งชี้ย่อย  3.1.2 
ตำแหน่งของ
บุคลากร
ทางการศึกษา
Staff  Rank
คุณวุฒิ
ขั้นต่ำที่กำหนด
Prescribed  minimum
Qualification
ประสบการณ์
ขั้นต่ำ
ที่กำหนด
Prescribed  minimum
Experience
ร้อยละของบุคลกรที่คุณวุฒิทางการศึกษาและประสบการณ์ที่กำหนด
Percentage  of  staff  having  the  prescribed
qualification & experience
ผลการประเมินตนเอง
Institution’s
Evaluation
ตั้งแต่ร้อยละ  81  ขึ้นไป
(4)
ร้อยละ
71 – 80
(3)
ร้อยละ
61 – 70
(2)
ร้อยละ
51 –60
(1)
ร้อยละ
0 50
(0)
ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษาอื่น  ที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาและประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานตรงตามคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนด
–  Regular
–  Probationary
–  Temporary
               
คะแนนสูงสุด  MAXIMUM  WEIGHT:  4  
 
Data  Required 
ภาคผนวก  21      ข้อมูลบุคลากร 
Annex  21         Staff  Information
 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1.  คำสั่งแต่งตั้งและภาระหน้าที่ที่มอบหมายให้รับผิดชอบ [Open] [Open] [Open]
2.  ประวัติของบุคลากร [Open] [Open] [Open]
3.  วุฒิการศึกษา เกียรติบัตร  และประกาศนียบัตรของบุคลากร [Open] [Open] [Open]
4.  นโยบายในการสรรหา การคัดเลือก  และการปฐมนิเทศ [Open] [Open] [Open]
5.  มาตรฐานตำแหน่งที่กำหนด [Open] [Open] [Open]
 
ตัวบ่งชี้ย่อย  3.1.3  ร้อยละของครู  และบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่สถานศึกษาจัดหามาทดแทนในตำแหน่งที่ว่าง
3.  How  much  is  the  institutional  effort  in  filling  up  the  vacant  posts  for  faculty  and/or  staff?
ตารางที่  3–3 ผลการประเมินตนเอง ตัวบ่งชี้ย่อย 3.1.3
ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สถานศึกษาอื่นจัดหามาทดแทนในตำแหน่งที่ว่าง
Percentage  of  posts  for  faculty  and  staff  that  is  filled
กาเครื่องหมาย
Please  tick  
(ü)
คะแนน  (Points)
น้ำหนักคะแนน
Weighted
(4)
ผลการประเมิน
ตนเอง
Institution’s
Evaluation
ตั้งแต่  81  ขึ้นไป
(81  and  above)
  4  
61 – 80   3  
41 – 60   2  
21 – 40   1  
0 – 20   0  
 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1.  คำสั่งแต่งตั้ง และภาระหน้าที่ที่มอบหมายให้รับผิดชอบ  [Open] [Open] [Open]
2.  ประวัติของบุคลากร [Open] [Open] [Open]
3.  วุฒิการศึกษาของบุคลากร [Open] [Open] [Open]
4.  นโยบายในการสรรหา  คัดเลือก  และการปฐมนิเทศ [Open] [Open] [Open]
5.  มาตรฐานตำแหน่งที่กำหนด [Open] [Open] [Open]
 
ตัวบ่งชี้ย่อย  3.1.4  ร้อยละของครูที่มีพื้นฐาน  หรือประสบการณ์มาจากภาคอุตสาหกรรม  หรือสถานประกอบการ
4.  Out  of  the  total  hired  faculty,  what  percent  come  from  the  industry  or  have  industry  background?
ตารางที่  3–4  ผลการประเมินตนเอง ตัวบ่งชี้ที่  3.1.4
ร้อยละของครูที่มีพื้นฐาน  หรือประสบการณ์มาจากภาคอุตสาหกรรม  หรือสถานประกอบการ
Percentage  of  those  coming  from  the  industry  or  have  industry  background
กาเครื่องหมาย
Please  tick
(ü)
คะแนน  (Points)
น้ำหนักคะแนน
Weighted
(4)
ผลการประเมินตนเอง
Institution’s
Evaluation
ตั้งแต่  46  ขึ้นไป
(46  and  above)
  4  
31 – 45   3  
16 – 30   2  
1 – 15   1  
0   0  
 
Data  Required
ภาคผนวก  21      ข้อมูลบุคลากร 
Annex  21         Staff  Information
 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1.  คำสั่งแต่งตั้ง และภาระหน้าที่ที่มอบหมายให้รับผิดชอบ  [Open] [Open] [Open]
2.  ประวัติของบุคลากร [Open] [Open] [Open]
3.  วุฒิการศึกษา เกียรติบัตรและประกาศนียบัตรหรือใบรับรองการผ่านงาน [Open] [Open] [Open]
4.  นโยบายในการสรรหา คัดเลือก  และการปฐมนิเทศ [Open] [Open] [Open]
5.  มาตรฐานตำแหน่งที่กำหนด [Open] [Open] [Open]
 
ตัวบ่งชี้  3.2  ภาระงานสอน และภาระงานที่ได้รับมอบหมายของครู
                   Assignment  and  Load  of  Faculty  Members
 
ตัวบ่งชี้ย่อย  3.2.1  ค่าเฉลี่ยร้อยละของครูที่ปฏิบัติงานได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด
 
Indicator  B – Assignment  and  Load  of  Faculty  Members
1.  What  is  the  average  percentage  of  the  faculty  members’  workload,  assignments  and  numbers  of  preparations  comply  with  the  established  government  or  institutional  standards?
 
ตารางที่  3–5  ผลการประเมินตนเอง  ตัวบ่งชี้ย่อย  3.2.1 
 
ค่าเฉลี่ยร้อยละของครูที่ปฏิบัติงานได้ตามเกณฑ์กำหนด
Percentage  of  Compliance
กา
เครื่องหมาย
Please  tick (ü)
น้ำหนัก
คะแนน
Weighted
(4)
คะแนน  (Points)
ข้อกำหนด
Established  government  or  institutional  standards
ผลการประเมินตนเอง
Institution’s
Evaluation
ตั้งแต่  91 ขึ้นไป
(91  and  above)
  4 ภาระงานสอน  งานที่ได้รับมอบหมาย  (ชั่วโมง/สัปดาห์)
Workload/assignments 
(Hours/Week)
จำนวนชั่วโมงในการเตรียม
การสอน
Number  of  preparation
 
81 – 90   3
71 – 80   2
61 – 70   1
0 – 60   0
 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1.  นโยบายเรื่องภาระงานสอนและงานที่ได้รับมอบหมายที่นำมาใช้ในการพิจารณาคำนวณชั่วโมงการทำงาน  เช่น  ชั่วโมงสอน  การทำวิจัย  การให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ  และหน้าที่อื่น ๆ  ที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน [Open] [Open] [Open]
2.  รายละเอียดเรื่องภาระงานสอน และตารางสอนรายบุคคล [Open] [Open] [Open]
3.  แนวทางมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภาระงาน [Open] [Open] [Open]
 
ตัวบ่งชี้ย่อย 3.2.2  ร้อยละของห้องเรียนที่มีอัตราส่วนครูต่อนักเรียน  นักศึกษาตามเกณฑ์ขั้นต่ำ
2.  What  percentage  of  the  classes  follows  the  teacher–student  minimum  ratio:  for  theory  class  1 : 20?  And  for  practical,  1:10?
ตารางที่ 3–6  ผลการประเมินตนเอง  ตัวบ่งชี้ย่อย  3.2.2
รายการประเมิน
Parameter
ร้อยละที่ดำเนินการ
ได้ตามเกณฑ์
Percentage  of  Compliance
For  Theory  Class
กาเครื่องหมาย
Please  tick
(ü)
 
คะแนน  (Points)
น้ำหนัก
คะแนน
Weighted
(4)
ผลการประเมิน
ตนเอง
Institution’s
Evaluation
ห้องเรียนที่มีอัตราส่วนของครูต่อนักเรียน  นักศึกษาสำหรับวิชาทฤษฎีอัตราส่วนครูต่อนักเรียน นักศึกษา  1 :20
Percentage  of  Compliance  For  Theory  Class
ตั้งแต่  91  ขึ้นไป
(91  and  above)
  4  
81 – 90   3  
71 – 80   2  
61 – 70   1  
0 –60   0  
ห้องเรียนที่มีอัตราส่วนของครูต่อนักเรียน  นักศึกษา  สำหรับวิชาปฏิบัติ  1 : 10 Percentage  of  Compliance  For  Practical  Class ตั้งแต่  91  ขึ้นไป
(91  and  above)
  4  
81 – 90   3  
71 – 80   2  
61 – 70   1
0 –60   0
 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1.  จำนวนนักเรียนในห้องเรียนทฤษฎี และห้องเรียนปฏิบัติ [Open] [Open] [Open]
2.  รายละเอียดของภาระงานสอน  และตารางสอนรายบุคคล [Open] [Open] [Open]
3.  แนวทางมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภาระงาน [Open] [Open] [Open]
 
ตัวบ่งชี้ 3.3  ระบบการสรรหา  การจ่ายค่าตอบแทน  การพัฒนา  และการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา
Systems  of  Recruitment,  Compensation,  Staff  Development  and  Evaluation
ตัวบ่งชี้ย่อย  3.3.1  ร้อยละของการปฏิบัติตามกระบวนการสรรหาครู  และบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามที่กำหนด
Indicator  C – Systems  of  Recruitment,  Compensation,  Staff  Development  and  Evaluation
1.  How  compliant  is your  institution  in  observing  the  system  of  recruiting  faculty  members and  staff?
ตารางที่  3–7  ผลการประเมินตนเอง ตัวบ่งชี้ย่อย  3.3.1
ร้อยละของการปฏิบัติตามกระบวนการสรรหาครู  และบุคลากร
ทางการศึกษาอื่นตามที่กำหนด
Percentage  of  Compliance
กาเครื่องหมาย
Please  tick (ü)
คะแนน  (Points)
น้ำหนักคะแนน
Weighted
(4)
ผลการประเมินตนเอง
Institution’s
Evaluation
ตั้งแต่  91  ขึ้นไป
(91  and  above)
  4  
81 – 90   3  
71 – 80   2  
61 – 70   1  
0 –60   0  
 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1.  นโยบาย หลักเกณฑ์การสรรหา   และการคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น [Open] [Open] [Open]
2.  รายชื่อคณะกรรมการสรรหา  และการคัดเลือก [Open] [Open] [Open]
3.  รายชื่อครูที่ผ่านกระบวนการสรรหา  และการคัดเลือก [Open] [Open] [Open]
4.  รายชื่อบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านกระบวนการสรรหา และการคัดเลือก [Open] [Open] [Open]
 
ตัวบ่งชี้ย่อย  3.3.2  ร้อยละของการปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนด  ในการจ่ายค่าตอบแทนอื่น ๆ  และรางวัลแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นจากการปฏิบัติงานในสถานศึกษา
2.  Does  your  institution  follow  a  set  system  in  compensating  the  faculty  members  and  staff?  If  yes,  what  is  the  percentage  of  compliance  against  the  set  norms?
ตารางที่  3–8  ผลการประเมินตนเอง  ตัวบ่งชี้ย่อย 3.3.2
ร้อยละของการปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนด ในการจ่ายค่าตอบแทนอื่น ๆ  และรางวัลแก่
ครู  และบุคลากรทางการศึกษาอื่นจากการปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
Percentage  of  Compliance
กา
เครื่องหมาย
Please  tick
(ü)
คะแนน  (Points)
น้ำหนัก
คะแนน
Weighted
(4)
ผลการประเมิน
ตนเอง
Institution’s
Evaluation
ตั้งแต่  91  ขึ้นไป
(91  and  above)
  4  
81 – 90   3  
71 – 80   2  
61 – 70   1  
0 –60   0  
 
Data  Required
ภาคผนวก  22      ประเภทของค่าตอบแทน 
Annex  22         Type  of  Compensation
 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1.  รายชื่อครู [Open] [Open] [Open]
2.  รายชื่อบุคลากรทางการศึกษาอื่น [Open] [Open] [Open]
3.  นโยบายและระเบียบการจ่ายค่าตอบแทนอื่น และการให้รางวัล [Open] [Open] [Open]
4.  รายงานการจ่ายค่าตอบแทน และการให้รางวัลให้แก่ครู  และบุคลากรทางการศึกษาอื่น [Open] [Open] [Open]
 
ตัวบ่งชี้ย่อย  3.3.3 จำนวนครั้งในการประเมินผลการปฏิบัติงานของครู  และบุคลากรทางการศึกษาอื่น
3.  How  often  are  the  faculty  members  and  staff  evaluated  with  regard  to  their  performance?
ตารางที่  3–9 ผลการประเมินตนเอง  ตัวบ่งชี้ย่อย 3.3.3 
จำนวนครั้งในการประเมินผล
การปฏิบัติงานของครู  และบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น
Frequency
กาเครื่องหมาย
Please  tick (ü)
คะแนน  (Points)
น้ำหนัก
คะแนน
Weighted
(4)
ผลการประเมินตนเอง
Institution’s
Evaluation
2  ครั้งต่อปี (Twice  a  year)   4  
1  ครั้งต่อปี  หรือตามความต้องการ
(Once  a  year  or  as  required)
  3  
เมื่อมีการเลื่อนตำแหน่งหรือทดแทนตำแหน่งที่ว่าง
(Only  when  promotions  are  done/ vacant  positions  are  to  be  filled  up)
  2  
เมื่อได้รับการร้องเรียนเท่านั้น
(Only  when  complaints  are  received)
  1  
ไม่เคยประเมิน (Never)   0  
 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1.  คู่มือ  หรือระเบียบวิธีการในการประเมินการปฏิบัติงานของครู  และบุคลากรทางการศึกษาอื่น [Open] [Open] [Open]
2.  รายงานผลประเมินการปฏิบัติงานครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น [Open] [Open] [Open]
 
ตัวบ่งชี้ย่อย  3.3.4   สถานศึกษามีการให้รางวัลแก่ครู  และบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น
4.  Does  the  institution  give  awards  for  best  performing  faculty  and  staff  members?
ตารางที่  3–10  ผลการประเมินตนเอง  ตัวบ่งชี้ย่อย  3.3.
 
รายการประเมิน
Parameters
กาเครื่องหมาย
Please  tick (ü)
ผลการประเมินตนเอง
Institution’s  Evaluation
ใช่
 Yes  (1)
ไม่ใช่
 No  (0)
สถานศึกษาให้รางวัลครูที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น      
สถานศึกษาให้รางวัลบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่มีผลการปฏิบัติงาน  ดีเด่น      
คะแนนสูงสุด  Maximum  WEIGHT:  2  
 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1.  รายงานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่ได้รับรางวัล [Open] [Open] [Open]
2.  นโยบาย  และหลักเกณฑ์การให้รางวัล [Open] [Open] [Open]