ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
เมนูหลัก
หน้าหลัก
บริการสารสนเทศงานประกันคุณภาพ
ปฏิทินกิจกรรม
งานประกันคุณภาพฯ
สารสนเทศ 2558
สารสนเทศ 2559
สารสนเทศ 2560
มาตรฐาน สอศ.
มาตรฐาน สมศ.
มาตรฐาน APACC
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 20  
เข้าชมเดือนนี้ : 493  
เข้าชมปีนี้ : 2,181  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 20,483  
  มาตรฐานที่ 5 (ส่วนที่ 1 )
มาตรฐานที่ 5  การบริการด้านวิชาการและวิชาชีพ  การให้คำปรึกษาแนะนำ
และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ        จำนวน  3  ตัวบ่งชี้
Criterion  V  Extension,  Consultancy  and  Linkages 
ตัวบ่งชี้  5.1  โครงการบริการด้านวิชาการ  และวิชาชีพ 

 
ภาคผนวก  27   การบริการด้านวิชาการ และวิชาชีพ ....... [Open]
 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1.  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA)  กับผู้ขอรับบริการ [Open] [Open] [Open]
2.  แบบสำรวจการวิเคราะห์ความต้องการ [Open] [Open] [Open]
3.  รายชื่อผู้ขอรับบริการ   กลุ่มเป้าหมายสำหรับการให้บริการด้านวิชาการ  และวิชาชีพ [Open] [Open] [Open]
4.  โครงการบริการด้านวิชาการ และวิชาชีพ  โดยระบุกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการที่ชัดเจน [Open] [Open] [Open]
5.  รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการด้านวิชาการ และวิชาชีพ [Open] [Open] [Open]
6.  รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการบริการด้านวิชาการ  และวิชาชีพ [Open] [Open] [Open]
7.  สรุปผลการดำเนินโครงการบริการด้านวิชาการ  และวิชาชีพที่ได้ดำเนินการแล้ว [Open] [Open] [Open]
8.  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของชุมชน [Open] [Open] [Open]
9.  รายงานค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ [Open] [Open] [Open]
 


ภาคผนวก  28   รายชื่องานวิจัยที่นำผลไปใช้เป็นปัจจัยในการให้บริการด้านวิชาการ และวิชาชีพ ........ [Open]
 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1.  รายงานโครงการการบริการด้านวิชาการ  และวิชาชีพสู่ชุมชน [Open] [Open] [Open]
2.  รายละเอียดของงานวิจัยที่นำไปสู่โครงการบริการด้านวิชาการ  และวิชาชีพสู่ชุมชน [Open] [Open] [Open]
3.  สรุปผลการดำเนินงานโครงการบริการด้านวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน [Open] [Open] [Open]
4.  ข้อเสนอแนะจากชุมชนที่ได้รับการบริการ [Open] [Open] [Open]
5.  รายงานผลการสำรวจชุมชน [Open] [Open] [Open]
 


ภาคผนวก  29   รายชื่อคณะทำงานที่ให้บริการด้านวิชาการ และวิชาชีพ ..... [Open]
 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1.  คำสั่งแต่งตั้ง และมอบหมายหน้าที่ของคณะทำงานในการให้บริการด้านวิชาการและวิชาชีพ [Open] [Open] [Open]
2.  เอกสารการมอบหมายงาน [Open] [Open] [Open]
3.  การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะทำงาน [Open] [Open] [Open]
4.  เครื่องมือในการกำกับ  ติดตาม และประเมินผล [Open] [Open] [Open]
5.  นโยบายในการวางแผนโครงการให้บริการด้านวิชาการ และวิชาชีพ [Open] [Open] [Open]
6.  รายงานการกำกับติดตาม และการประเมินผลโครงการ [Open] [Open] [Open]
7.  รายงานผลสัมฤทธิ์ของโครงการ [Open] [Open] [Open]
 
ตัวบ่งชี้  5.2  การมีส่วนร่วมของครูด้านการให้บริการวิชาการ  และวิชาชีพภาคผนวก  30   รายชื่อคณะครูที่มีส่วนร่วมในการให้บริการด้านวิชาการ และวิชาชีพ ..... [Open]
 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1.  รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการด้านวิชาการ และวิชาชีพ [Open] [Open] [Open]
2.  ประวัติของคณะทำงาน [Open] [Open] [Open]
3.  คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ของคณะทำงาน [Open] [Open] [Open]
4.  เครื่องมือในการกำกับ  ติดตาม  และประเมินผล [Open] [Open] [Open]
5.  นโยบายในการวางแผนโครงการ [Open] [Open] [Open]
6.  รายงานการกำกับ  ติดตาม  และการประเมินผลโครงการ [Open] [Open] [Open]
7.  รายงานผลสัมฤทธิ์ของโครงการ [Open] [Open] [Open]
 
ตัวบ่งชี้  5.3  การบริหารจัดการด้านการให้บริการวิชาการ  และวิชาชีพ


 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1.  รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณสำหรับการบริการด้านวิชาการ และวิชาชีพ [Open] [Open] [Open]
2.  แผนงาน  โครงการการใช้งบประมาณสำหรับการบริการด้านวิชาการ [Open] [Open] [Open]
3.  รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการด้านวิชาการ และวิชาชีพและวิชาชีพ  [Open] [Open] [Open]
4.  แผนงบประมาณประจำปีของสถานศึกษา [Open] [Open] [Open]
 


ภาคผนวก  31   บันทึกของครูผู้ให้บริการแนะนำในระดับสถานศึกษาระดับชาติ และระดับนานาชาติ ..... [Open]
 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1.  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) ร่วมกับหน่วยงาน  องค์กร  และสถานประกอบการ [Open] [Open] [Open]
2.  โครงการบริการด้านวิชาการ และวิชาชีพ [Open] [Open] [Open]
3.  รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการด้านวิชาการ  และวิชาชีพ [Open] [Open] [Open]
 
ตัวบ่งชี้ 5.4  แผนงานการให้คำปรึกษา  แนะนำ หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1.  แผนงานการให้คำปรึกษา แนะนำ [Open] [Open] [Open]
2.  รายชื่อเครือข่ายของผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ [Open] [Open] [Open]
3.  ประวัติ  และประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญ [Open] [Open] [Open]
4.  คุณลักษณะความเชี่ยวชาญ [Open] [Open] [Open]
5.  บันทึกการประชุม [Open] [Open] [Open]
 

 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1.  รายงานการบริการให้คำปรึกษา และรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการ [Open] [Open] [Open]
2.  โครงการให้บริการให้คำปรึกษา  แนะนำ [Open] [Open] [Open]
3.  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  (MOA) [Open] [Open] [Open]
4.  นโยบายการสร้างรายได้จากโครงการให้คำปรึกษาแนะนำ [Open] [Open] [Open]
5.  รายงานด้านการเงิน 3  ปี  ย้อนหลัง [Open] [Open] [Open]