ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
เมนูหลัก
หน้าหลัก
บริการสารสนเทศงานประกันคุณภาพ
ปฏิทินกิจกรรม
งานประกันคุณภาพฯ
สารสนเทศ 2558
สารสนเทศ 2559
สารสนเทศ 2560
มาตรฐาน สอศ.
มาตรฐาน สมศ.
มาตรฐาน APACC
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 10  
เข้าชมเดือนนี้ : 395  
เข้าชมปีนี้ : 2,083  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 20,385  
  มาตรฐานที่ 6 (ส่วนที่ 1 )
มาตรฐานที่  6  ทรัพยากรทางการศึกษา             จำนวน  13  ตัวบ่งชี้
Criterion  VI. – Resources 
ตัวบ่งชี้  6.1  แหล่งเงินทุน
Financial  Resources
ตัวบ่งชี้ย่อย 6.1.1 ร้อยละของงบประมาณทั้งหมดที่จัดสรร  ในการบริหารจัดการ      และการบำรุงรักษา
Indicator  A – Financial  Resources
1.  What  percentage  of  the  total  financial  resources  is  made  available  for  the  Operation  and  maintenance  of  the  institution  in  order  to  achieve  laid  down  objectives?
ตารางที่  6–1  ผลการประเมินตนเอง ตัวบ่งชี้ย่อย 6.1.1  
ร้อยละของงบประมาณทั้งหมด
ที่จัดสรร
Percentage  of  Total  Budget
กาเครื่องหมาย
Please  tick
(ü)
คะแนน  (Points)
ค่าคะแนน
Weighted
(4)
ผลการประเมินตนเอง
Institution’s  Evaluation
ตั้งแต่  36  ขึ้นไป
36  and  above
  4  
26 35   3
16 25   2
6 15   1
0 5
5  or  less
  0
 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1.  ใบจัดสรรงบประมาณ [Open] [Open] [Open]
2.  แบบคำของบประมาณ [Open] [Open] [Open]
3.  รายงานการเงินประจำปี
 
[Open] [Open] [Open]
 
ตัวบ่งชี้ย่อย 6.1.2  ร้อยละของงบประมาณทั้งหมดที่จัดสรรสำหรับกิจกรรมการพัฒนาสถานศึกษา
2.  What  percentage  of  the  total  financial  resources  is made  available  for  developmental  activities  in  the  last  three  years?
ตารางที่  6–2  ผลการประเมินตนเอง ตัวบ่งชี้ย่อย  6.1.2 
ร้อยละของงบประมาณทั้งหมด
ที่จัดสรร
Percentage  of  Total  Budget
กาเครื่องหมาย
Please  tick (ü)
คะแนน  (Points)
ค่าคะแนน
Weighted
(4)
ผลการประเมินตนเอง
Institution’s  Evaluation
ตั้งแต่  11  ขึ้นไป
11  and  above
  4  
8 – 10   3
5 – 7   2
2 – 4   1
0 1
หรือไม่ได้จัดให้  (1  or  none)
  0
 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1.  ใบจัดสรรงบประมาณ [Open] [Open] [Open]
2.  แบบคำของบประมาณ [Open] [Open] [Open]
3.  รายงานการเงินประจำปี [Open] [Open] [Open]
 
ตัวบ่งชี้ย่อย  6.1.3  ร้อยละของงบประมาณประจำปีของสถานศึกษาที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยย้อนหลัง  3  ปี
By  how  much  percent  did  the  annual  budget  of  the  institution  increase  on  an  average  for  the  past  three  (3)  years?
ตารางที่  6–3  ผลการประเมินตนเอง ตัวบ่งชี้ย่อย  6.1.3 
ร้อยละของงบประมาณประจำปีของสถานศึกษาที่เพิ่มขึ้น
เฉลี่ยย้อนหลัง  3  ปี
Percentage  Increase
กาเครื่องหมาย
Please  tick
(ü)
คะแนน  (Points)
ค่าคะแนน
Weighted
(4)
ผลการประเมินตนเอง
Institution’s  Evaluation
ตั้งแต่  16  ขึ้นไป
16  and  above
  4  
11 – 15   3
6 – 10   2
1 – 5   1
0  (None)   0
Data  Required 
ภาคผนวก  32   แหล่งที่มาของงบประมาณเพิ่มเติม
Annex  32      Sources  of  Additional  Budget
 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1.  แบบเสนอของบประมาณประจำปี [Open] [Open] [Open]
2.  งบประมาณปีปัจจุบัน [Open] [Open] [Open]
3.  รายงานการใช้งบประมาณ [Open] [Open] [Open]
 
ตัวบ่งชี้  6.2  การบริหารจัดการด้านการเงิน  
               Financial  Management

 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1.  คู่มือสำหรับรับการตรวจสอบ [Open] [Open] [Open]
2.  คู่มือการจัดทำบัญชี [Open] [Open] [Open]
3.  รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน [Open] [Open] [Open]
4.  รายงานการตรวจสอบทางการเงินทั้งในกรณีปกติ  และในกรณีพิเศษ [Open] [Open] [Open]
 
ตัวบ่งชี้ย่อย  6.2.2  ร้อยละของโครงการหรือกิจกรรมที่สร้างรายได้ของสถานศึกษา
2.  What  percentage  of  the  income  generating  projects  including  consultancy,  research  commercialization,  job orders,  customized  projects,  etc.  augment  the  annual  budget?
ตารางที่  6–5  ผลการประเมินตนเอง ตัวบ่งชี้ย่อย  6.2.2
ร้อยละของโครงการหรือกิจกรรมที่สร้างรายได้ของสถานศึกษา
Percentage Contribution
กา
เครื่องหมาย
Please  tick
(ü)
คะแนน  (Points)
น้ำหนักคะแนน
 Weighted
(4)
ผลการประเมินตนเอง
Institution’s  Evaluation
ตั้งแต่  16  ขึ้นไป  (16  and  above)   4  
 
 
 
11 – 15   3
6 – 10   2
1 – 5   1
0  (None)   0
 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1.  รายชื่อโครงการที่สร้างรายได้ [Open] [Open] [Open]
2.  รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ [Open] [Open] [Open]
3.  แผนปฏิบัติการประจำปี [Open] [Open] [Open]
4.  งบการเงิน [Open] [Open] [Open]
 
ตัวบ่งชี้ย่อย 6.2.3  ร้อยละของบุคลากรหลักที่มีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารงบประมาณ  ตั้งแต่การเตรียมงบประมาณ  การจัดสรรงบประมาณ  การบริหารจัดการและการควบคุม  คิดจากจำนวนบุคลากรหลัก  ที่มีส่วนร่วมในแต่ละกิจกรรม  เทียบกับบุคลากรหลักทั้งหมด
3.  What  is  the  percentage  of key  persons  (like  heads  of  departments)  in  the  Institution  involved  in  the  process  of  budget  preparation,  allocation,  management  and  control?  (Take the sum  of all  key  persons  involved  in  each  of  the  activities  compared  to  the total  number  of  key  persons. )
ตารางที่  6–6  ผลการประเมินตนเอง  ตัวบ่งชี้ย่อย  6.2.3 
ร้อยละของบุคลากรหลักที่มีส่วนร่วม
ในกระบวนการบริหารงบประมาณ
Percentage  of  Key  Persons
กาเครื่องหมาย
Please  tick
(ü)
คะแนน  (Points)
น้ำหนักคะแนน
Weighted
(4)
ผลการประเมินตนเอง
Institution’s  Evaluation
ตั้งแต่  61  ขึ้นไป  (61  and  above)   4  
 
 
 
41 – 60   3
21 - 40   2
1 – 20   1
0  (None)   0
 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1.  แผนปฏิบัติการประจำปี [Open] [Open] [Open]
2.  คำสั่งแต่งตั้ง  และมอบหมายหน้าที่ของบุคลากรหลัก [Open] [Open] [Open]
3.  รายงานงบประมาณประจำปี [Open] [Open] [Open]
4.  บันทึกการประชุม [Open] [Open] [Open]
5.  แผนภูมิการบริหารงาน [Open] [Open] [Open]
 
สรุปผลการประเมินตนเอง  ด้านแหล่งเงินทุน
Indicator-Based
Summary  of  Points
Financial  Resources
ตารางที่  6–7  สรุปผลการประเมินตนเอง ด้านแหล่งเงินทุน  
ตัวบ่งชี้
Indicators
น้ำหนักคะแนน
Weighted  Points
คะแนนที่ได้
Earned  Points
ตัวบ่งชี้ 6.1.  แหล่งเงินทุน 
Financial  Resources
12  
ตัวบ่งชี้  6.2 การบริหารจัดการด้านการเงิน
Financial  Management
12  
Total 24  
 

อาคารสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก
Physical  Plant  and  Facilities

 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1.  หลักเกณฑ์ในการจัดตั้งสถานศึกษา [Open] [Open] [Open]
2.  แผนที่ตั้งสถานศึกษา [Open] [Open] [Open]
3.  แผนผังบริเวณของสถานศึกษา [Open] [Open] [Open]
4.  หลักฐานอนุญาตการก่อสร้างอาคาร [Open] [Open] [Open]
 

 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1.  มาตรฐานห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ [Open] [Open] [Open]
2.  ข้อมูลแสดงจำนวน และขนาดของห้องเรียนทฤษฏี  และห้องปฏิบัติการ   [Open] [Open] [Open]
3.  จำนวนนักเรียน นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน [Open] [Open] [Open]
4.  ตารางการใช้ห้องเรียน [Open] [Open] [Open]
 


ภาคผนวก  33   วัสดุครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน
Annex  33      Furniture
 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1.  มาตรฐานห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ [Open] [Open] [Open]
2.  ข้อมูลครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน [Open] [Open] [Open]
 


Data  Required
ภาคผนวก  34   ตึกอาคาร
ภาคผนวก  35   สำนักงานอื่น ๆ
ภาคผนวก  36   รายชื่อที่พักรับรอง/หอพัก
ภาคผนวก  37   สิ่งอำนวยความสะดวกที่ให้บริการ
 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1.  แผนผังสถานศึกษา [Open] [Open] [Open]
2.  ข้อมูลอาคารเรียน [Open] [Open] [Open]
3.  ข้อมูลห้องเรียน และสิ่งอำนวยความสะดวก [Open] [Open] [Open]
4.  ข้อมูลห้องพยาบาล [Open] [Open] [Open]
5.  ข้อมูลห้ององค์การนักเรียนนักศึกษา [Open] [Open] [Open]
6.  ข้อมูลห้องแนะแนว [Open] [Open] [Open]
7.  ข้อมูลอาคารที่พักรับรอง หรือหอพัก [Open] [Open] [Open]
8.  ข้อมูลรายการครุภัณฑ์รอซ่อม [Open] [Open] [Open]
9.  ข้อมูลรายการครุภัณฑ์สำรอง [Open] [Open] [Open]
10.  ข้อมูลอาคาร  ที่ต้องการซ่อมแซม [Open] [Open] [Open]
11.  ข้อมูลนโยบายการบำรุงรักษา  อาคารสถานที่  ครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน  และอุปกรณ์การเรียนการสอน [Open] [Open] [Open]
12.  ข้อมูลนโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม [Open] [Open] [Open]
13.  ข้อมูลโรงอาหาร [Open] [Open] [Open]
14  ข้อกำหนดด้านอาชีวอนามัย [Open] [Open] [Open]
15.  ข้อมูลรายชื่อผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา [Open] [Open] [Open]
16.  ข้อมูลการสำรวจความคิดเห็นผู้รับบริการ [Open] [Open] [Open]
17.  สัญญาระหว่างสถานศึกษากับผู้ให้บริการภายนอก [Open] [Open] [Open]