ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
เมนูหลัก
หน้าหลัก
บริการสารสนเทศงานประกันคุณภาพ
ปฏิทินกิจกรรม
งานประกันคุณภาพฯ
สารสนเทศ 2558
สารสนเทศ 2559
สารสนเทศ 2560
มาตรฐาน สอศ.
มาตรฐาน สมศ.
มาตรฐาน APACC
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 20  
เข้าชมเดือนนี้ : 493  
เข้าชมปีนี้ : 2,181  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 20,483  
  มาตรฐานที่ 2
มาตรฐานที่ 2   ด้านบริหารจัดการศึกษา
          สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม และนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด มีการบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง     การประสานความร่วมมือกับบุคคล  ชุมชน  สมาคม  ชมรม  สถานประกอบการ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาทุกระดับ จำนวน  6 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1   ระดับคุณภาพในการดำเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทาง 
                     สถานศึกษาคุณธรรม
ประเด็นการประเมิน หลักฐานจาก
1. สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรม
และผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนร่วมกัน
ฝ่ายวิชาการ
แผนกวิชา
2. สถานศึกษามีการกำหนด “คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา”พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของกลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครู และบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียน
ด้วยความสมัครใจ เต็มใจและโดยการมีส่วนร่วมของทุกคน
ฝ่ายวิชาการ
แผนกวิชา
3. สถานศึกษาจัดให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียนจัดทำโครงการคุณธรรม จริยธรรม และกำหนดเป้าหมาย พฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกันของแต่ละกลุ่ม ฝ่ายวิชาการ
แผนกวิชา
4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียน ดำเนินการตามโครงการคุณธรรม จริยธรรม
โดยมีการนิเทศและเสริมแรง
ฝ่ายวิชาการ
แผนกวิชา
5. สถานศึกษามีการประเมินผลการดำเนินการดำเนินการและตามเป้าหมาย
ที่กำหนด และมีการกำหนดแนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ฝ่ายวิชาการ
แผนกวิชา
 
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5 5  คะแนน ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3 และ 4 4  คะแนน ดี
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2 และ 3 3  คะแนน พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 และ 2 2  คะแนน ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 1  คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
 
 
 
          ตัวบ่งชี้ที่ 2.2   ระดับคุณภาพในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหน่วยงานต้นสังกัด
ประเด็นการประเมิน หลักฐานจาก
1. ผู้อำนวยการสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ในนโยบายสำคัญที่หน่วยงาน
ต้นสังกัดมอบหมายได้อย่างถูกต้อง
ผู้อำนวยการ
2. ผู้อำนวยการสถานศึกษามีความสามารถในการสื่อสารให้ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และผู้เรียนรวมทั้งผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
ผู้อำนวยการ
3. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ร่วมกันกำหนดแผนงาน
โครงการ กิจกรรม และเป้าหมาย และดำเนินงานเพื่อให้นโยบายสำคัญของหน่วยงานต้นสังกัดประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย
ผู้บริหาร
หัวหน้าแผนก
วิชา
4. ผู้อำนวยการสถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนงาน
โครงการ กิจกรรม และเป้าหมายที่กำหนด
ผู้อำนวยการ
5. ผู้อำนวยการสถานศึกษามีการประเมินผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย
และกำหนดแผนพัฒนาต่อไป
ผู้อำนวยการ
 
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5 5  คะแนน ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3 และ 4 4  คะแนน ดี
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2 และ 3 3  คะแนน พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 และ 2 2  คะแนน ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 1  คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
 
          ตัวบ่งชี้ที่ 2.3   ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร
ประเด็นการประเมิน หลักฐานจาก
1. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล ให้มีจำนวนครูทั้งหมดเทียบกับจำนวน
ผู้เรียนทั้งหมด ตามเกณฑ์มาตรฐานอัตรากำลังในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ. 0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการกำหนดจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ.2551 แล้วแต่กรณี
งานบุคลากร
2. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล ให้ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาทุกคน
เป็นผู้ที่จบการศึกษาตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน หรือเป็นผู้ที่ได้เข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมเพิ่มเติมตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน
งานบุคลากร
3. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล ให้ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 75  ได้ศึกษา
ฝึกอบรม ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
รายวิชาที่สอน ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมงต่อปี
งานบุคลากร
4. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล ให้มีจำนวนบุคลากรทางการศึกษา
ตามเกณฑ์มาตรฐานอัตรากำลังในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ. 0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการกำหนดจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ.2551 แล้วแต่กรณี
งานบุคลากร
5. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
ของจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด
งานบุคลากร
 
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ
มีผลตามประเด็นการประเมิน  5 ข้อ 5  คะแนน ดีมาก
มีผลตามประเด็นการประเมิน  4 ข้อ 4  คะแนน ดี
มีผลตามประเด็นการประเมิน  3 ข้อ 3  คะแนน พอใช้
มีผลตามประเด็นการประเมิน  2 ข้อ 2  คะแนน ต้องปรับปรุง
มีผลตามประเด็นการประเมิน  1 ข้อ 1  คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
 
          ตัวบ่งชี้ที่ 2.4   ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน
ประเด็นการประเมิน หลักฐานจาก
1. สถานศึกษา มีการพัฒนาแผนปฏิบัติงานประจำปี มีการจัดงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายของแผนงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ งานวางแผน
2. สถานศึกษา มีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสำหรับการเรียนการสอน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบดำเนินการ
งานวางแผน
3. สถานศึกษา มีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถ
ไปบริการวิชาการวิชาชีพหรือทำประโยชน์ต่อชุมชน สังคมไม่น้อยกว่าร้อยละ 1
ของงบดำเนินการ
งานวางแผน
4. สถานศึกษา มีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำการประกวด
การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
ของผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบดำเนินการ
งานวางแผน
5. สถานศึกษา มีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการดำรงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบดำเนินการ
งานวางแผน
 
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ
มีผลตามประเด็นการประเมิน  5 ข้อ 5  คะแนน ดีมาก
มีผลตามประเด็นการประเมิน  4 ข้อ 4  คะแนน ดี
มีผลตามประเด็นการประเมิน  3 ข้อ 3  คะแนน พอใช้
มีผลตามประเด็นการประเมิน  2 ข้อ 2  คะแนน ต้องปรับปรุง
มีผลตามประเด็นการประเมิน  1 ข้อ 1  คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
 
          ตัวบ่งชี้ที่ 2.5   ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์
                             และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ
ประเด็นการประเมิน หลักฐานจาก
1. สถานศึกษา มีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษา
ให้สะอาด เรียบร้อย สวยงาม และปลอดภัย
งานอาคารฯ
แผนกวิชา
2. สถานศึกษา มีการกำกับดูแลการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการและอื่นๆ ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย
สะอาด เรียบร้อย สวยงาม
งานอาคารฯ
แผนกวิชา
3. สถานศึกษา มีการกำกับดูแลในการจัดหา การใช้ การบำรุงรักษาครุภัณฑ์
ที่เหมาะสม เพียงพอ และมีความปลอดภัยในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน
แผนกวิชา
4. สถานศึกษา มีการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบ
ฐานข้อมูล อย่างน้อย 4 ประเภท อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ คือ
(1) มีระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบฐานข้อมูลจากภายในและภายนอก
(2) มีการกำหนดสิทธิการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลอย่างชัดเจน
(3) มีการติดตั้งโปรแกรม Anti Virus เพื่อป้องกันไวรัสและกำจัดไวรัส
     ในเครื่องลูกข่าย
(4) มรฐานข้อมูลการ Update เป็นปัจจุบัน
(5) มีการสำรองฐานข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ
งานศูนย์ข้อมูล
แผนกวิชา
5. สถานศึกษา ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน สามารถ
ใช้ประโยชน์จากการบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ อย่างมีคุณภาพ
งานศูนย์ข้อมูล
แผนกวิชา
 
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ
มีผลตามประเด็นการประเมิน  5 ข้อ 5  คะแนน ดีมาก
มีผลตามประเด็นการประเมิน  4 ข้อ 4  คะแนน ดี
มีผลตามประเด็นการประเมิน  3 ข้อ 3  คะแนน พอใช้
มีผลตามประเด็นการประเมิน  2 ข้อ 2  คะแนน ต้องปรับปรุง
มีผลตามประเด็นการประเมิน  1 ข้อ 1  คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
 
 
          ตัวบ่งชี้ที่ 2.6   ระดับคุณภาพในการประสานงานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการ
ประเด็นการประเมิน หลักฐานจาก
1. สถานศึกษา มีแผนงาน โครงการ ในการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน
สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อระดมทรัพยากร
ในการบริหารจัดการศึกษา
งานทวิภาคี
แผนกวิชา
2. สถานศึกษา มีจำนวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่ร่วมมือในการการจัดการศึกษาด้านระบบทวิภาคี หรือด้านการฝึกประสบการณ์
ทักษะวิชาชีพ หรือด้านการศึกษาดูงานของผู้เรียนด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน
โดยมีสัดส่วนของความร่วมมือ 1 แห่ง ต่อผู้เรียนไม่เกิน 40 คน
งานทวิภาคี
แผนกวิชา
3. สถานศึกษา ได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม
สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยากร
ร่วมพัฒนาผู้เรียนในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน
งานทวิภาคี
แผนกวิชา
4. สถานศึกษา ได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม
สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียน
โดยมีสัดส่วน 1 ทุนต่อผู้เรียนไม่เกิน 100 คน
งานทวิภาคี
สมาคมครูฯ
ครูที่ปรึกษา
5. สถานศึกษา ได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม
สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ์
หรือครุภัณฑ์ หรือสิ่งอื่นๆ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
การจัดการศึกษา จำนวนไม่น้อยกว่า  5 รายการ
งานกิจกรรม
สมาคมครูฯ
แผนกวิชา
 
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ
มีผลตามประเด็นการประเมิน  5 ข้อ 5  คะแนน ดีมาก
มีผลตามประเด็นการประเมิน  4 ข้อ 4  คะแนน ดี
มีผลตามประเด็นการประเมิน  3 ข้อ 3  คะแนน พอใช้
มีผลตามประเด็นการประเมิน  2 ข้อ 2  คะแนน ต้องปรับปรุง
มีผลตามประเด็นการประเมิน  1 ข้อ 1  คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน