ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
เมนูหลัก
หน้าหลัก
บริการสารสนเทศงานประกันคุณภาพ
ปฏิทินกิจกรรม
งานประกันคุณภาพฯ
สารสนเทศ 2558
สารสนเทศ 2559
สารสนเทศ 2560
มาตรฐาน สอศ.
มาตรฐาน สมศ.
มาตรฐาน APACC
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 9  
เข้าชมเดือนนี้ : 394  
เข้าชมปีนี้ : 2,082  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 20,384  
  มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2559
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงวันที่  16  กันยายน พ.ศ. 2559
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
          เพื่อให้การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประกอบด้วยมาตรฐาน 4 ด้าน  14  ตังบ่งชี้ ดังนี้คือ
 
มาตรฐานที่ 1   ด้านผลการจัดการศึกษา
          ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษาคุณธรรม 
มีความรู้  ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตรแต่ละระดับและแต่ละสาขาวิชา  สาขางาน  เป็นที่พึงพอใจของตลาดแรงงาน และมีสัดส่วนผู้สำเร็จการศึกษาเทียบกับผู้เรียนแรกเข้า ตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน  2 ตัวบ่งชี้ คือ
 
          ตัวบ่งชี้ที่ 1.1   ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษา
ประเด็นการประเมิน หลักฐานจาก
1. สถานศึกษามีข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา จำแนกเป็น ผู้ที่ได้งานทำในสาขา
ที่เกี่ยวข้อง ศึกษาต่อ และประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายในหนึ่งปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา
งานแนะแนว
2. สถานศึกษามีการสำรวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาเป็นรายบุคคล และได้รับข้อมูลตอบกลับ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 จากสถานประกอบการ หรือหน่วยงานที่ผู้สำเร็จการศึกษาไปทำงาน  จากสถานศึกษาที่ผู้สำเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ และจากบุคคล สถานประกอบการ หน่วยงานผู้รับบริการ จากการประกอบอาชีพอิสระของผู้สำเร็จการศึกษา งานแนะแนว
3. สถานศึกษามีจำนวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจ
ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์เฉลี่ย 3.51 –5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ของจำนวนข้อมูลตอบกลับ
งานแนะแนว
4. สถานศึกษามีจำนวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจ
ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไปเฉลี่ย 3.51 –5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป ของจำนวนข้อมูลตอบกลับ
งานแนะแนว
5. สถานศึกษามีจำนวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจ
ด้านสมรรถนะวิชาชีพเฉลี่ย 3.51 –5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ของจำนวนข้อมูลตอบกลับ
งานแนะแนว
 
 
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5
รวม  5 ข้อ
5  คะแนน ดีมาก
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2 และ 3, 4 หรือ 3, 5
หรือ 4, 5  รวม  4 ข้อ
4  คะแนน ดี
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2 และ 3 หรือ 4 หรือ 5  รวม  3 ข้อ 3  คะแนน พอใช้
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 และ 2 2  คะแนน ต้องปรับปรุง
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 1  คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
 
          ตัวบ่งชี้ที่ 1.2   ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาเทียบกับจำนวนผู้เข้าเรียน
 
ประเด็นการประเมิน
          ร้อยละของจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาเทียบกับจำนวนผู้เข้าเรียนแรกเข้าของรุ่นนั้น
สูตรการคำนวณ
                   ร้อยละ            =        จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา            x  100
                                                จำนวนผู้เข้าเรียนแรกข้าวของรุ่น
ระดับคุณภาพ
          ให้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ทศนิยมสองตำแหน่งไม่ปัดเศษ โดยกำหนดผลจากประเด็น
การประเมินตั้งแต่ค่าร้อยละ  80.00  ขึ้นไป เทียบได้ค่าคะแนน  5.00
สูตรการคำนวณ
                   ค่าคะแนน        =        ร้อยละจากประเด็นการประเมิน    x  5    
                                                                   80
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ
4.51 –5.00 ดีมาก
3.51 –4.50 ดี
2.51 –3.50 พอใช้
1.51 –2.50 ต้องปรับปรุง
0.00 –1.50 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน