ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

นักเรียน นักศึกษา ประเภทโควต้า รายงานตัวใน วันเสาร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๔
 


   
 


           
ให้นักเรียน  นักศึกษา ผู้มีสิทธิ์มอบตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน นักศึกษา ประเภทโควต้า
 มารายงานตัวใน วันเสาร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๔

- ระดับ ปวช. เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.
- ระดับ ปวส. และ ปวส.(ม.๖) เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น.

               ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ ๗๐ ปี วิทยาลัยเทคนิคลำปาง  โดยนักเรียน  นักศึกษาต้องเตรียม เอกสารในการรายงานตัวดังนี้

1.       เอกสารรายงานตัวนักเรียน นักศึกษา ประเภทโควต้าประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ คลิ้กที่นี่

2.       คู่มือการสมัคร และ ใบสมัครเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคลำปาง ระดับ ปวช. , ปวส. , ปวส.(ม.๖)สามารซื้อได้ที่ห้องวิชาการในวันที่ ๑๒ มีนาคม ในราคาชุดละ ๕๐ บาท

3.       สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษา ,สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน  นักศึกษา
 หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน

4.       รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว หน้าตรง ในชุดนักเรียน นักศึกษา  จำนวน ๓ ใบ

5.       นักศึกษา ระดับปวส. และ ปวส. (ม.๖) ชำระเงินค่าสมัคร คนละ ๑๐๐ บาท
สำหรับนักเรียน ระดับปวช.  ไม่ต้องชำระเงินค่าสมัคร

       *** นักเรียนนักศึกษา ไม่มารายงานในวัน เวลา ที่กำหนด ถือว่า สละสิทธิ์***