รายวิชา งานฝึกฝีมือ
รหัสวิชา 2100 1004 จำนวนคาบ 6 คาบ จำนวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต

จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความเข้าใจในการใช้ การบำรุงรักษาเครื่องมือและเครื่องกลเบื้องต้น 2. เพื่อให้มีความสามารถในการใช้ การบำรุงรักษา เครื่องมือและเครื่องมือกลเบื้องต้น 3. เพื่อให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามขั้นตอน 4. เพื่อให้ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย ผลงานประณีตเรียบร้อย ร้จักแก้ปัญหา และ  นำไปประยุกต์ใช้กับงานอื่นได้
5. เพื่อให้มีคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์ ซึ่งได้แก่ การตรงต่อเวลา มีระเบียบวินัย

คำอธิบายรายวิชา

มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ขยันและอดทน คำอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ การบำรุงรักษาเครื่องมือและเครื่องกลเบื้องต้น ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน งานตะไบ งานวัดและตรวจสอบ งานร่างแบบ งานตัด งานเจาะ งานลับคมตัด งานทำเกลียว งานประกอบ

มาตรฐานรายวิชา
1. วัดและร่างแบบชิ้นงานโลหะ
2. แปรรูปชิ้นงานโลหะด้วยเครื่องมือทั่วไป
3. ลับคมตัดเครื่องมือทั่วไป เวลาเรียนทั้งหมด 108 คาบ เกณฑ์การให้คะแนน 80:20 คะแนนเก็บ 80 คะแนน คะแนนจิตรพิสัย 20 คะแนน