ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์  แผนกช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

 
 
 
 

 

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

จังหวัดลำปาง

ประวัติวิทยาลัยเทคนิคลำปาง

          วิทยาลัยเทคนิคลำปางจัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 1 มกราคม  พ.ศ. 2522  เป็นต้นมา  โดยมีเหตุผลและหลักการอย่างคร่าว ๆ คือ  เพื่อปรับปรุงและขยายการอาชีวศึกษาให้กว้างขวางขึ้นเป็นการสอดคล้องกับแผนการศึกษาชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  เพื่อผลิตกำลังคนในสายวิชาชีพให้เข้มแข็ง

           สถานที่ตั้งอยู่เลขที่  15  ถนนท่าคราวน้อย  ตำบลสบตุ๋ย  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง  บนเนื้อที่  29  ไร่  2  งาน  96  ตารางวา  ได้เปิดทำการสอนเมื่อวันที่  2  กันยายน  2480  ใช้ชื่อว่าโรงเรียนประถมศึกษาอาชีพช่างไม้  ในระยะแรกนั้นได้ยืมสถานที่ของโรงเรียนเทศบาล 4  (วัดเชียงราย)  เป็นที่สอนชั่วคราว  โดยโรงเรียนนี้รับนักเรียนที่สำเร็จชั้นประถมเข้าศึกษาต่อใช้เวลา  2  ปีการศึกษา  จึงถือว่าสำเีร็จหลักสูตรโดยมีจุดมุ่งหมาย  เพื่อให้ผู้จบการศึกษานำความรู้และทักษะไปประกอบอาชีพ

กิจการของโรงเรียนได้เจริญก้าวหน้าขึ้นมาเป็นลำดับ  พอสรุปได้  คือ

2481  -  ได้ย้ายสถานศึกษาจากโรงเรียนเทศบาล 4 มาอยู่ ณ สถานที่ที่เป็นวิทยาลัยเทคนิค ในปัจจุบันและได้เปิดสอนในระดับอาชีวศึกษาตอนต้นชั้นปีที่ 1-2

2485  - เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนการช่างลำปางปิดสอนอาชีวศึกษาตอนปลายปีที่ 1-3

2504  - ได้เข้าโครงการผลิตช่างฝีมือของ ส.ป.อ. และเปลี่ยนแปลงหลักสูตรโดยรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.ศ.3) และผู้สำเร็จจากมัธยมศึกษาตอนปลายมีด้วยกัน 5 แผนก คือแผนกช่างก่อสร้าง, แผนกช่างยนต์และดีเซล,  แผนกช่างกลโรงงาน,  แผนกช่างเชื่อมโลหะแผ่น  และแผนกช่างไฟฟ้า

2508  -  เปิดทำการสอนเฉพาะระดับชั้น ม.ศ. ปลาย  คือ ม.ศ. 4-6 เท่านั้น            

2519  -  ได้รวมโรงเรียนอาชีวศึกษาลำปาง เข้าด้วยกันแล้วจัดตั้งเป็นวิทยาลัย
เทคนิคลำปาง  แบ่ง  2  วิทยาเขต คือ วิทยาเขต 1   ได้แก่  วิทยาลัยเทคนิคลำปางปัจจุบัน วิทยาเขต 2 ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ปัจจุบัน           

2521  -  จัดตั้งเป็นวิทยาลัยเทคนิคลำปาง โดยแยกออกจากวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ลำปาง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม  2522  เป็นต้นมา                        

2527  - เริ่มเปิดหลัีกสูตร ปวท. เพิ่มอีก 1 สาขา คือแผนกเทคนิควิศวกรรมเครื่องเย็นและเปลี่ยนหลักสูตร ปวส. เป็น 4 สาขา คือ                       
                   1.  ช่างยนต์                       
                   2.  ช่างเทคนิคโลหะ      
                   3.  ช่างเทคนิคการผลิต      
                   4.  ช่างไฟฟ้า

2544  - เปิดหลักสูตร  ปทส.  จำนวน  2  สาขาวิชา คือ 
                    1.  สาขาวิชาไฟฟ้า  วิชาเอกเทคนิคไฟฟ้าสื่อสาร  
                    2.  สาขาวิชาเทคนิคการผลิต  วิชาเอกเชื่อมและประะสาน 
                       

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

แผนกช่างเชื่อมโลหะ  วิทยาลัยเทคนิคกลำปาง  

15  ถนนท่าคราวน้อย  ตำบลสบตุ๋ย  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง