ข้อมูลทั่วไป 4.2/5 (5)

วิทยาลัยเทคนิคลำปางจัดตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ 2481 โดยเมื่อแรกตั้งชื่อว่าโรงเรียนอาชีพชายแผนกช่างโลหะและช่างไม้ได้รับการยกฐานะเป็นวิทยาลัยตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2522 โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อยกระดับและขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและกว้างขวางยิ่งขึ้นซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพให้สอดคล้องกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความต้องการของสถานประกอบการ

อ่านข้อมูลสถานศึกษาเพิ่มเติม

กรุณาให้คะแนนความพึงพอใจ