ITA 2023 5/5 (2)

นโยบายการไม่รับของขวัญและของกํานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
(No Gift Policy)

นายณัฐนนท์ ภู่อริยพงศ์ 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำปาง

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2566


ช่องทางการร้องเรียน


กรุณาให้คะแนนความพึงพอใจ