กำหนดการลงทะเบียนประจำปีการศึกษา 1/2566 5/5 (2)

กำหนดการลงทะเบียนประจำปีการศึกษา 1/2566
นักเรียนนักศึกษา ปวช.2 ปวช.3 และปวส.2 ปวส.2 (ม.6) ตั้งแต่วันที่ 1 – 16 พฤษภาคม 2566

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

หมายเหตุ : ให้นักเรียน-นักศึกษา สแกนชำระเงินค่าลงทะเบียน ตามใบลงทะเบียนเรียนของตนเองเท่านั้น
ห้ามใช้ QR Code (Mobile Banking) ของบุคคลอื่นสแกน
มิฉะนั้นจะถือว่านักศึกษายังไม่ได้ทำการลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 1-2566

อัตราค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1-2566

การลงทะเบียนสำหรับนักเรียน นักศึกษา
1. นักศึกษาสามารถชำระเงินค่าลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 – 16 พฤษภาคม 2566
2. เข้าเว็บไซต์ https://regis.lampangtc.ac.th ระบบลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษา
3. เข้าเมนูระบบลงทะเบียนเรียน โดยกรอกรหัสประจำตัวนักศึกษา และ เลขประจำตัวประชาชน
4. ระบบจะแสดงบัตรลงทะเบียนของนักศึกษา พร้อมรายละเอียดวิชาและค่าธรรมเนียม ในการ
ลงทะเบียนเรียน ของตนเองเท่านั้น
5. นักศึกษาชำระเงินลงทะเบียนเรียน โดยสแกน QR Code (Mobile Banking) และ CompCode
เพื่อชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ตามบัตรลงทะเบียนของตนเอง

กรุณาให้คะแนนความพึงพอใจ