การเข้าร่วมกิจกรรมก่อนเปิดภาคเรียนของนักเรียนนักศึกษา ระดับปวช.1 และ ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2566 4.2/5 (5)

การเข้าร่วมกิจกรรมก่อนเปิดภาคเรียนของนักเรียนนักศึกษา ระดับปวช.1 และ ปวส.1

ประจำปีการศึกษา 2566

กรุณาให้คะแนนความพึงพอใจ