ประวัติสถานศึกษา No ratings yet.

ประวัติสถานศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคลำปางจัดตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ 2481 โดยเมื่อแรกตั้งชื่อว่าโรงเรียนอาชีพชายแผนกช่างโลหะและช่างไม้ได้รับการยกฐานะเป็นวิทยาลัยตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2522 โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อยกระดับและขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและกว้างขวางยิ่งขึ้นซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพให้สอดคล้องกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความต้องการของสถานประกอบการ

กรุณาให้คะแนนความพึงพอใจ